Google+ Followers

புதன், 20 ஜூலை, 2011

விளக்கம்

அண்மையில் திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் இரு பாடல்களை பதிவிட்டு அதற்கான விளக்கம் கேட்டிருந்தார். இணையத்தில் தேடியதில் எனக்கு கிடைத்த விவரங்களை இங்கே பதிவிடுகிறேன்.

திருவெழுக்கூற்றிருக்கை
கவித்திறனில் ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்திரக்கவி மற்றும் விஸ்தாரக்கவி என்று நான்கு பிரிவுகள் உண்டாம். இவற்றில் சித்திரக்கவி என்பது ஒரு உருவம் தோன்றுமாறு கவி அமைப்பதாகும். திருவெழுக்கூற்றிருக்கை என்பது சித்திரக்கவியில் அடங்கும். இதில் சக்ரபந்தம், பத்மபந்தம், நாகபந்தம், ரதபந்தம் முதலான வகைகள் உண்டு. ரதபந்தம் என்பது தேரின் உருவத்தை கட்டங்களில் கொண்டுவந்து, அந்த கட்டங்களுக்குள் எண்கள் இட்டு, அந்த எண்ணிக்கை பாசுரத்தின் சொற்களாக அமையும்படிச் செய்வதாகும். திருமங்கையாழ்வார், அருணகிரிநாதர், திருஞானசம்பந்தர் இன்னும் பலர் திருவெழுக்கூற்றிருக்கை அருளியுள்ளனர்.
மேலும் விவரங்களுக்கு
http://namperumal.wordpress.com/2008/12/11/
http://namperumal.files.wordpress.com/2008/12/thiruvezhu1.படப்

இரண்டாம் பாடல் பன்னிரு திருமுறைகளில் முதலாம் திருமுறையில் உள்ளது.
பாடல் எண் : 1 பண் : வியாழக்குறிஞ்சி
ஓருரு வாயினை மானாங் காரத்
தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம்
ஒன்றிய விருசுட ரும்பர்கள் பிறவும்
படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை
இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை 5.
ஓரா னீழ லொண்கழ லிரண்டும்
முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிநெறி
காட்டினை நாட்ட மூன்றாகக் கோட்டினை
இருநதி யரவமோ டொருமதி சூடினை
ஒருதா ளீரயின் மூவிலைச் சூலம் 10
நாற்கான் மான்மறி யைந்தலை யரவம்
ஏந்தினை காய்ந்த நால்வாய் மும்மதத்
திருகோட் டொருகரி யீடழித் துரித்தனை
ஒருதனு விருகால் வளைய வாங்கி
முப்புரத் தோடு நானில மஞ்சக் 15
கொன்று தலத்துற வவுணரை யறுத்தனை
ஐம்புல னாலா மந்தக் கரணம்
முக்குண மிருவளி யொருங்கிய வானோர்
ஏத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ
டிருபிறப் போர்ந்து முப்பொழுது குறைமுடித்து 20
நான்மறை யோதி யைவகை வேள்வி
அமைத்தா றங்க முதலெழுத் தோதி
வரன்முறை பயின்றெழு வான்றனை வளர்க்கும்
பிரமபுரம் பேணினை
அறுபத முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை 25
இகலிய மைந்துணர் புகலி யமர்ந்தனை
பொங்குநாற் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கினை
பாணிமூ வுலகும் புதையமேன் மிதந்த
தோணிபுரத் துறைந்தனை தொலையா விருநிதி
வாய்ந்த பூந்தரா யேய்ந்தனை 30
வரபுர மொன்றுணர் சிரபுரத் துறைந்தனை
ஒருமலை யெடுத்த விருதிற லரக்கன்
விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிந்தனை
முந்நீர்த் துயின்றோ னான்முக னறியாப்
பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமர்ந்தனை 35
ஐயுறு மமணரு மறுவகைத் தேரரும்
ஊழியு முணராக் காழி யமர்ந்தனை
எச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெச்சினை
ஆறு பதமு மைந்தமர் கல்வியும்
மறைமுத னான்கும் 40
மூன்று காலமுந் தோன்ற நின்றனை
இருமையி னொருமையு மொருமையின் பெருமையும்
மறுவிலா மறையோர்
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
கழுமல முதுபதிக் கவுணிய னறியும் 45
அனைய தன்மையை யாதலி னின்னை
நினைய வல்லவ ரில்லைநீ ணிலத்தே.
 
பொழிப்புரை :
சொரூப நிலையில் விளங்கும் பரசிவம் ஆகிய நீ உனது இச்சையால் ஐந்தொழில்களை நிகழ்த்த வேண்டி எடுத்துக் கொண்ட ஓருருவமாகிய திருமேனியை உடையை ஆயினை,

உன் சக்தியைக் கொண்டு அவ் ஐந்தொழில்களை நடத்தும் திருவுளக்குறிப்போடு சத்தி சிவம் என்னும் இரு உருவாயினை,

விண் முதலிய பூதங்களையும் சந்திர சூரியர்களையும் தேவர்கள் மக்கள் முதலியோரையும் படைத்துக் காத்து அழிக்க அயன் அரி அரன் என்னும் மும்மூர்த்திகள் ஆயினை,

பிரமன் திருமால் ஆகிய இருவரையும் வலத்திலும் இடத்திலும் அடக்கி ஏக மூர்த்தியாக நின்றாய்,

ஒப்பற்ற கல்லால மரநிழலில் உனது இரண்டு திருவடிகளை முப்பொழுதும் ஏத்திய சனகர், சனந்தனர் முதலிய நால்வர்க்கு ஒளி நெறியைக் காட்டினாய்,

சூரியன் சந்திரன் அக்கினி ஆகியோரை மூன்று கண்களாகக் கொண்டு உலகை விழுங்கிய பேரிருளை ஓட்டினாய்,

கங்கையையும் பாம்பையும் பிறைமதியையும் முடிமிசைச் சூடினாய்,

ஒரு தாளையும் ஈருகின்ற கூர்மையையும் முத்தலைகளையும் உடைய சூலத்தையும் நான்கு கால்களையும் உடைய மான் கன்று, ஐந்து தலை அரவம் ஆகியவற்றையும் ஏந்தினாய்,

சினந்து வந்த, தொங்கும் வாயையும் இரு கோடுகளையும் கொண்ட ஒப்பற்ற யானையை அதன் வலி குன்றுமாறு அழித்து அதன் தோலை உரித்துப் போர்த்தாய்,

ஒப்பற்ற வில்லின் இருதலையும் வளையுமாறு செய்து கணை தொடுத்து முப்புரத்தசுரர்களை இவ்வுலகம் அஞ்சுமாறு கொன்று தரையில் அவர்கள் இறந்து கிடக்குமாறு அழித்தாய்.
ஐம்புலன்கள் நான்கு அந்தக் கரணங்கள், முக்குணங்கள் இரு வாயுக்கள் ஆகியவற்றை ஒடுக்கியவர்களாய தேவர்கள் ஏத்த நின்றாய்,

ஒருமித்த மனத்தோடு, இரு பிறப்பினையும் உணர்ந்து முச்சந்திகளிலும் செய்யத்தக்க கடன்களை ஆற்றி நான்மறைகளை ஓதி ஐவகை வேள்விகளையும் செய்து ஆறு அங்கங்களையும் ஓதி, பிரணவத்தை உச்சரித்து தேவர்களுக்கு அவி கொடுத்து மழை பெய்விக்கும் அந்தணர் வாழும் பிரமபுரத்தை விரும்பினாய், ஆறுகால்களை உடைய வண்டுகள் இசைபாடும் பொழில் சூழ்ந்த வேணுபுரத்தை விரும்பினாய்,

தேவர்கள் புகலிடம் என்று கருதி வாழ்ந்த புகலியை விரும்பினாய். நீர் மிகுந்த கடல் சூழ்ந்த வெங்குரு என்னும் தலத்தை விரும்பினாய்.

மூவுலகும் நீரில் அழுந்தவும் தான் அழுந்தாது மிதந்த தோணிபுரத்தில் தங்கினாய்.

வழங்கக் குறையாத செல்வவளம் மிக்க பூந்தராயில் எழுந்தருளினாய்.
வரந்தருவதான சிரபுரத்தில் உறைந்தாய்,

ஒப்பற்ற கயிலை மலையைப் பெயர்த்த பெருந்திறல் படைத்த இராவணனின் வலிமையை அழித்தாய்.

புறவம் என்னும் தலத்தை விரும்பினாய்,

கடலிடைத் துயிலும் திருமால் நான்முகன் ஆகியோர் அறிய முடியாத பண்பினை உடையாய்.

சண்பையை விரும்பினாய்.

ஐயுறும் சமணரும் அறுவகையான பிரிவுகளை உடையபுத்தரும் ஊழிக்காலம் வரை உணராது வாழ்நாளைப் பாழ் போக்கக் காழிப்பதியில் எழுந்தருளியுள்ளாய்.

வேள்வி செய்வோனாகிய ஏழிசையோன் வழிபட்ட கொச்சை வயத்தை விரும்பி வாழ்கின்றாய்,

ஆறு பதங்கள், ஐந்து வகைக் கல்வி, நால் வேதம், மூன்று, காலம், ஆகியன தோன்ற நிற்கும் மூர்த்தியாயினாய்,

சத்தி சிவம் ஆகிய இரண்டும் ஓருருவமாய் விளங்கும் தன்மையையும் இவ்விரண்டு நிலையில் சிவமாய் ஒன்றாய் இலங்கும் தன்மையையும் உணர்ந்த குற்றமற்ற அந்தணாளர் வாழும் கழுமலம் என்னும் பழம்பதியில் தோன்றிய கவுணியன்குடித் தோன்றலாகிய ஞானசம்பந்தன் கட்டுரையை விரும்பிப் பிரமன் மண்டையோட்டில் உண்ணும் பெருமானே அறிவான். அத்தன்மையை உடைய நின்னை உள்ளவாறு அறிவார், நீண்ட இவ்வுலகிடை இனிப்பிறத்தல் இலர். 

நன்றி: http://www.thevaaram.org/

28 comments:

இராஜராஜேஸ்வரி சொன்னது…

மிகுந்த பயனளிக்கும் திருவெழுக்கூற்றிருக்கை பொருளினை -கருத்துரையை அழகாக பதிவிட்டமைக்கு மனம் நிறைந்த நன்றி. பாராட்டுக்கள். வாழ்த்துக்கள்.

Gopi Ramamoorthy சொன்னது…

சூப்பர்.

கொஞ்சம் பத்தி பிரித்துப் போடுங்களேன். நன்றி.

சே.குமார் சொன்னது…

அருமை...
அழகாக விளக்கியிருக்கிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள்.

G.M Balasubramaniam சொன்னது…

முதலில் என் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.திருமதி. இராஜராஜேஸ்வரி அம்மாவும் எனக்கு விளக்கம் தரும் கணினிவெப்சைட் குறித்து பின்னூட்டம் இட்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் என் நன்றி. இம்மாதிரி ஆக்கபூர்வமாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் முனைபவர்கள் பதிவுலகில் ,அதுவும் என் எழுத்துக்களையும் மதித்து பதில் தருவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. என் கேள்வி, ரதபந்தனக்கவி குறித்து அறிவதும் பாடல்களுக்கு பொருள் அறியவும் வேண்டி இருந்தது. பதில் கிடைத்தது. மீண்டும் நன்றி.

ஹேமா சொன்னது…

விளக்கம் தராவிட்டால் கஸ்டமா இருந்திருக்கும் !

அப்பாதுரை சொன்னது…

வாவ்!
முன்னறிந்திராத விவரங்கள். சுவையான பொருள். சண்பை போன்ற சொற்கள் இன்னும் விளங்கவில்லை எனினும், நிறைய சொற்கள் இப்போது தெளிவாயின. பாராட்டுக்குரிய முயற்சி. நன்றி.

vidivelli சொன்னது…

very excellent....
congratulation"

சிவகுமாரன் சொன்னது…

பன்னிரு திருமுறை படிக்க வைத்து புண்ணியம் தேடிக் கொண்டீர்கள்

Ramani சொன்னது…

ஜிஎம்பி சாரின் பாடலுக்கு யாரும்
விளக்கமளிக்காமல் இருந்து விடுவார்களோ என்ற
பயம் இருந்தது.சரியான விளக்கம் கொடுத்து
அனைவரையும் மகிழ்வித்தமைக்கும்
எனது பதிவினைக் கண்டு
வாழ்த்து தெரிவித்தமைக்கும் நன்றி
தொடர்ந்து சந்திப்போம்

r.v.saravanan சொன்னது…

விளக்கமாய் எடுத்துரைத்தமைக்கு நன்றி

பெயரில்லா சொன்னது…

[url=http://fastcashloansonlinedirectly.com/#sutxe]payday loans[/url] - advance payday loans , http://fastcashloansonlinedirectly.com/#vdndn payday loans

பெயரில்லா சொன்னது…

[url=http://levitradirectly.com/#kepbu]levitra without prescription[/url] - buy levitra , http://levitradirectly.com/#effrb cheap levitra online

பெயரில்லா சொன்னது…

[url=http://cheaplevitradirectly.com/#ktqeu]buy cheap levitra[/url] - buy generic levitra , http://cheaplevitradirectly.com/#qztsk buy generic levitra

பெயரில்லா சொன்னது…

buy cialis cialis 60 mgcialis 30 day cost
viagra no prescription viagra over the counterviagra not covered by insurance

பெயரில்லா சொன்னது…

[url=http://cialisnowdirectly.com/#tqxib]generic cialis[/url] - cialis online without prescription , http://cialisnowdirectly.com/#gqfwo cialis 20 mg

பெயரில்லா சொன்னது…

[url=http://buydeltasonedirectly.com/#hvhyi]order deltasone[/url] - deltasone 10 mg , http://buydeltasonedirectly.com/#msjwa deltasone 40 mg

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

purchase atarax UK [url=http://levitra-prix.webs.com/#1b9s]levitra prix[/url] [url=http://viagra-prix.webs.com/#3w8z]commander viagra[/url] zithromax no prescription online mva clomid cost ror levitra en pharmacie zithromax prescrire medicaments generique cialis plavix tablets nor

பெயரில்லா சொன்னது…

priligy for sale UK [url=http://thezithromaxdrug.mevio.com/#7t6z]where to buy zithromax[/url] [url=http://thekamagradrug.mevio.com/#9a0p]kamagra fast[/url] vvj xzt sildenafil no prescription cheap clomid tablets generic strattera cost generic atarax USA umj

பெயரில்லா சொன்னது…

On the opposite hand, there isn't any need to get worried as effortless short term loans are wonderful solutions for all those individuals having a low credit score records. Not really: while using right web resource, you ought to be capable to surface having a list that size in under 20 minutes [url=http://onlinepaydayloans-4u.co.uk/]online payday loans[/url] the pay day loan, also generally known as the borrowed funds before payday, paycheck loans or cash advances. The complete loan application is completed easily online - and inside minutes. The alternatives - using cards, credit history from friends, family or unknown people - were no longer attractive online payday loans there are not any hidden fees and additional payments, all payments are made strictly according towards the approved schedule. This was while on an advertisement during my last Family Circle magazine. But now the Reserve Bank of India RBI is about to forbid the banks from lending below prime lending rate PLR, the benchmark rate for all floating rate bank loans http://onlinepaydayloans-4u.co.uk/ so, fulfill the complete tasks and borrow the urgent fund without any delay.

பெயரில்லா சொன்னது…

The smaller equal payments might be much easier to spend for individuals with smaller income, but defaulting on a single of the payments will bring in additional interest with a high rate. Nevertheless, several on the web loan processors can process the application immediately whatever some time [url=http://onlinepaydayloans-4u.co.uk]UK Payday Loans[/url] so whichever company you choose of cash advance in canada, ensure he assist you to handle all of the negative features of the service and assist you to to get advantages of cash advance. After a little while the money it can save you on your own insurance premium will more than make up for the deductible. Increased NRI buyer interests All these factors along with a few more, led for the initial wave of second homes in India online payday loans as a subject of fact, you'll be able to also complete your loan application online without ever having to go out of your home. This enables a student to cover just one payment monthly. Now, you don't need to wait till your following pay check http://onlinepaydayloans-4u.co.uk/ 6 percent drop expected by economists, down for four months in a very row, ministry of finance data showed on monday, while exports to china, japan's top market, fell 14.

பெயரில்லா சொன்னது…

Anybody wanting to make use of a hassle-free payday loan ought to backwards and forwards borrower takes, the more attention, he/she would have to pay. [url=http://guaranteedpaydayloans.blog.co.uk] payday loans uk[/url] You do not have to wait around ample aimed at a client. Even if the cameo are adorn acclimatized according to the absorption, at academic year the application will be accepted Christian to accordance Cinemascope term loans that Alps from $100 to $2500 too. This fiscal approach is so the Public who accredit for payday loans for at loose ends. payday loans Right abaft approving and validating accidental proofs of acting or acting and bonus up an Band-Aid be prolonged Aktiengesellschaft services and addendum necessities. You must accomplish additionally over all-encompassing announcer.

Quote

Followers